Back

Sboryanovo - list of recommended publications

BALKANSKA A. Thracian sanctuarinear Demir Baba Teke. -Helis ІІ, Sofia 1992, 59-72
BOEV, P., L. KAVGAZOVA. Anthropological study of skeletions from the thracian tomb near the village of Sveshtari -Helis, II, Sofia, 1992, 164 - 170.
CHICHIKOVA М. The thracian tomb at Sveshtari Discover Bulgaria, Sofia 1987, 1, 37-39
CHICHIKOVA, M. The thracian tomb near Sveshtari -Helis ІІ, Sofia, 143 - 146.
CICIKOVA, M. La culture thrace a 1'epoque hellbnistique. -Archeologia, no. 207, Novembre, 1985, 60 - 75 (Svestarti, p. 72 - 75).
CICKOVA, M. Les tombeaux thraces.-L'or des cavaliers thraces. -Montreal, 1987, 30 - 36-
CICIKOVA, M. Tombeau royal thrace de Svestari (Nord-Est Bulgarie). -Praktika, XII Congres d'archеologie classique Athena. 4-10, Septembre, 1983.Tom II, Athens, 1988, 50-56.
CICIKOVA, M. Tombeau royal de Svestari et certains aspects du culte sbpulcral thrace. -Thraciens and Mycenaeans. Proceedings of the Forth International Congress of Thracology. Rotterdam, 24. - 26. Septembre 1984. Leiden - Sofia, 1989, 205 - 217.
ENEV, M- Photographic and physico-optic methods applied for the investigation of the thracian tomb near the village of Sveshtari, Isperih area, Northeastern Bul-' garia. -Helis ІІ, Sofia ,1992, 171 -- 201-
FOL, A., M. CHICHIKOVA, T. IVANOV, T.TEOFILOV. The thracian tomb near the village of Sveshtari. Sofia, 1986.
GERGOVA, D. The tumular cemetaries near Sveshtari, NE Bulgaria - Problems and methods of investigations. -In: 2nd Southern-European Conference on archeometry. Delphi, 19-21- April, 1991. Abstracts.
GERGOVA, D. The problem of the "plundered" thracian tombs and its proposed solution: A new method applied during excavations. -In: H. Schliemann. Grundlagen und Ergebnisse moderner Archеologie. 100 Jahre nach Schliemann Tod. Berlin, 1992, 283 - 292-
GERGOVA, D. Interdisciplinary approach in the investigations of Sboryanovo. -Xeлис, II, Sofia, 1992, 9 -22.
GERGOVA, D. Studies of. tumulus N 13 from the Eastern necropolls of Sveshtari. (Preliminary communication). -Helis, II, Sofia, 1992, 118 - 126.
IVANOV, T. Studies of Ginina mogila (1982 - .1985) -Xeлис II, Sofia ,1992, 133 - 142.
KATEVSKI, I. Etude geophysique d'une nBcropole Thrace sous tumulus en Bulgarie du Nord-Est. ~ PACT, XV
KATEVSKI, I. A contribution of the geoelectrical studies to expedient archaeological excavations of a Thracian tumulus as a part of the necropolis ~ the village of Sveshtary in the North-East of Bulgaria. -In: 2nd Southern-European Conference on archeometry. Delphi, 19-21. April, 1991. Abstracts.
KATEVSKI, I. Geophysical prospecting of tumuli in Sboryanovo approaches and effectivness. -Helis, II, Sofia, 1992, 115-117.
MATEVA, B. Chalcolithic materials from Demir Baba Teke. -Xeлис, II, Sofia, 1992, 54 - 58.
MIHAYLOVA, Zh. Metal finds from the thracian fortified settlement near the water supply station in Sboryanovo -Helis, II, Sofia , 1992, 89 - 93.
NINOV, L. Animal remains from the tomb in tumulus, № 13 An Sboryanovo. -Helis, II, Sofia, 1992, 127 -132.
PETKOV, P. R. NESHKOVA. Microbiological tests in the tombs near the village of Sveshtari. -Xeлис, II, Sofia ,1992, 202 - 219.
PETROVA, P. Remote investigation of ancient and mediaeval settlements in the area of Isperih municipality. -Xeлис, II, Sofia, 1992, 40 - 49.
POSTADJIYAN, Sh., I. STAYKOV. Investigation and documentation of the Sboryanovo archaeological resrvation using aerophotogrammetry. -Xeлис, II, Sofia, 1992, 34 - 39.
STEFANOV, Y. Historical-archaeological reservation Sboryanovo. History of the Studies and essential characteristics -Xeлис, II, Sofia, 1992, 23 - 33.
STOYANOV, T. Early Iron Age tumular necropolis in the Sboryanovo reservation. - -Xeлис, II, Sofia, 1992, 93 -114.
CHITCIKOVA, M. - Decouverte d'une tombe royale thrace. - -Archaeologia, no. 190, mai, 1984, 17 - 23
TODOROV, V., G. MAVROV, M. KUNCHEVA, Ts. KADIYSKI. Technical and technological studies of the tomb under "Ginina mogila" mound. -Xeлис, II, Sofia, 1992, 220 -247.
VULCHEVA, D. New Data on the archaeological map of the Isperih municipality. - Xeлис, II, Sofia, 1992, 50 - 53.
БАЛКАНСКА, А. "Амфорни печати от тракийското укрепено селище Сборяново край Исперих." -Археология, 1985, 4; 24-31
БАЛКАНСКА, А. "Археологически проучвания в двора на манастира в м. "Сборяново" в околностите на гр. Исперих, Разградски окръг".
-Terra Antiqua Balcanica, III, 1988, 173-178 БАЛКАНСКА, А. "Тракийско светилище от втората половина І хил. пр. н. е." -Terra Antiqua Balcanica, ІV, 1990, 72-81
БОЖКОВА, А. "Нови синопски амфорни печати от резервата Сборяново, Исперихско" -Археология, 1990, 2, 37 -41.
БОЖКОВА, А. "Тасоски амфорни печати от обект "Водна централа" в резервата Сборяново". -Terra Antiqua Balcanica IV, 1990, 93 - 96.
ВАСИЛЕВА, Д. "Гробницата при Свещари - проектиране, оразмеряване и конструкция". -Археология, 1987, 2, 1 - 17.
ВЪЛЕВ, П. "Наблюдения върху плана на гробницата при с. Свещари." -МПК, 1984, 6, 21 - 25.
ГАБРОВСКИ, М., С. КАЛОЯНОВ. "Протоме на Пегас." -сп. Векове, 1980 З, 77 - 82.
ГЕРГОВА Д. Тракийският обект в м. "Камен рид"край с. Малък Поровец-разкопки, резултати, проблеми. -Terra Antiqua Balcanica ІІІ, 1988, 165-172
ГЕРГОВА, Д. Гетското религиозно и политическо средище в "Сборяново" - нови данни за характера му.
-Terra Antiqua Balcanica, IV. 1990, 66 - 71. ГЕРГОВА, Д. Десет години проучвания в "Сборяново". -Helis, I, С 1992, 9-27.
ДЕЛЕВ, П. Тракийският град при Свещари - една възможност за историческа идентификация. -Terra Antiqua Balcanica, IV, 1990, 97 - 109.
ДЕРМЕНДЖИЕВ, Вл. Археоастрономическа интерпретация на могилното подреждане в района на гр. Завет, Разградски окръг. -Terra Antiqua Balcanica, III, 1988, 295-298.
ДИМАНОВ, И. Тайнствената биография на времето. - -сп. Паралели, 1982, № 49, с. 20.
ДИМИТРОВ, К. Държавата на тракийската Свещарска династия и нейните контакти през ранноелинистическата епоха. -Исторически преглед, 1987, 12, 17 - 30.
ДИМИТРОВ, К. Изображение на тракийски владетел от Свещарската гробница. -Terra Antiqua Balcanica, III, 1988, 161 - 164.
ИЛИЕВ, Б. Текето Демир Баба, старо тракийско светилище в Лудогорието. -сп. Векове, 1982, 6, 66 - 72.
ИЛИЕВ, Б. Легенди и предания за текето Демир Баба, старо тракийско светилище в Лудогорието. -В: Североизточна България - древност и съвремие. С., 1985, 222 - 228
ИЛИЕВ, Б. Легендите за железния баща, праисторическия герой на Лудогорието -Terra Antiqua Balcanica, IV, 1990, 152 - 156.
КАЛОЯНОВ, Ст. Свещеният скален комплекс край Свещари-някои древноирански паралели. сп. "Човек, екология, космос", 1987.
КОВАЧЕВА, М. Археомагнитно датиране на текето Демир Баба, Разградски окръг. -МПК" 1975, 3, 22 - 23.
КОВАЧЕВА, М., Ж. ЖЕЛЕВ. Три тракийски обекта от района на Исперих в светлината на археомагнитните изследвания -Terra Antiqua Balcanica, IV, 1990, 182 - 191.
КЪНЧЕВА, М., Г. МАВРОВ, В. ТОДОРОВ. Физикохимични изследвания на тракийската гробница при с. Свещари. -МПК, 1984, 6
МАВРОВ Г., В. ТОДОРОВ и др. Технологически проучвания за консервация на камък в тракийската гробница край с.Свещари. -МПК, 1983, 4, 48 -53
МАРАЗОВ, И. За семантиката на изображенията в гробницата от Свещари. -Изкуство, 1984, 4, 28 - 38
НИНОВ, Л. Археозоологични проучвания на гробницата при с.Свещари. -Terra Antiqua Balcanica, III, 1988, 179-183.
НИНОВ, Л. Проучвания на животинските кости от Камен рид. -Terra Antiqua Balcanica, IV, 1990, 167 - 174.
ПЕТРОВА,..П. Дистанционно изследване на могилни некрополи от Североизточна Тракия. -Terra Antiqua Balcanica, IV, 1990, 179 - 181.
РАДКОВ, Р, П. СТАВРЕВ и др. Геофизични изследвания при откриването на тракийската гробница край с. Свещари, Разградски окръг. -МПК, 1984, 4, 35 - 36.
РАЙЧЕВСКИ, Ст. Топонимни свидетелства за археологически обекти и изчезнали селища в Исперихско. -В: Североизточна България - древност и съвремие. С., 1985, 215-221.
РУСЕВА, Б. Две елинистически монетни съкровища от с. Малък Поровец, Разградски окръг. -Нумизматика, .1987, З, З - 13.
РУСЕВА, М. Някои наблюдения върху архитектурата на гробницата в "Гинина могила" край с. Свещари. -Terra Antiqua Balcanica, IV. 1990, 110 - 115.
СТЕФАНОВ, Й., А. АЛЕКСАНДРОВ. Скулптурна композиция на тракийския Херос. -сп. Векове, 1983, 1, 66 - 68.
СТЕФАНОВ, Й. Жертвеници от Сборяново, Разградски окръг. -сп. Векове, 1984, 2, 52 - 54.
СТЕФАНОВ, Й. Обредни жертвеници и камъни в м. Сборяново, Разградски окръг. -В: Североизточна България - древност и съвремие. С., 1985, 132 - 137.
СТЕФАНОВ, Й. Тракийски паметници в м. Сборяново, Разградски окръг. -В: Североизточна България - древност и съвремие- С., 1985, 148 153-
СТЕФАНОВ, Й. Издирване и регистриране на антични селища в Исперихския край. -Terra Antiqua Balcanica, III,, 1988, 120 - 124.
СТЕФАНОВ, Й. Стомогилие. -Terra Antiqua Balcanica, IV, 1990, 59-65
СОЯНОВ Ст. Археологически проучвания в Разградски окръг. Постижения и проблеми. -МПК, 1983, 3, 9-13. Т.
СТОЯНОВ,Т. Нови данни за погребалните обичаи в Североизточна Тракия през ранножелязната епоха. В: Terra Antiqua Balcanica, III, 1988, 51 - 55.
СТОЯНОВ,Т. Гробничната архитектура в Североизточна Тракия в светлината на контактите с Мала Азия. В:Terra Antiqua Balcanica, IV, 1990, 122 - 133.
ТЕОФИЛОВ, Т. Анализ на стиловите особености в архитектурата на тракийската гробница край с. Свещари. В: Terra Antiqua Balcanica, III, 1988, 144 - 160.
ТОДОРОВ, В.,Г. МАВРОВ и др. Характеристика на разрушителния процес в тракийската гробница при с. Свещари. -МПК 1984, 5, 42 - 46.
ФОЛ, А. Програма "Гетика". -в. "Ново Лудогорие", бр. 12, 12. ХІІ 1982
ФОЛ, А Трета година "Гетика". -Изкуство, 1984, 4, 24 - 28
ФОЛ, А. Четвърта година "Гетика" -Изкуство, 1985, 2, .18-21
ЧИЧИКОВА М. Гробницата от Свещари. -Изкуство, 1983, 4, 18-27
ЧИЧИКОВА, М. Тракийската гробница край с. Свещари. -МПК, 1983, 3, 25 - 30.
ЧИЧИКОВА. М., Т. ИВАНОВ, М. ЕНЕВ, К. КРЪСТЕВ- Тракийската гробница от Свещари. Каталог на изложба. София, 1986.
ЧИЧИКОВА, М. Свещарската гробница - особености на архитектоничната декорация. В: II Международен конгрес по българистика. Доклади. Българските земи в древността. България през Средновековието. София, 1987, 87-92
ЧИЧИКОВА, М. Свещарската гробница ~ архитектура и декорация. В: ТАВ, III, Serdicae, 1988, 125 - 143.